Regulamin Scandinavia

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2024r.

 

§1 Wprowadzenie

Ten dokument określa zasady korzystania ze Scandinavia, dostępnej pod adresem internetowym https://scandinavia.com.pl/.

§2 Definicje

  • Witryna – serwis internetowy Scandinavia,
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów Witryny,
  • Zawartość – wszelkie treści opublikowane w Witrynie.

§3 Warunki korzystania

Do korzystania z Witryny niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej obsługującej standardy webowe.

§4 Prawa autorskie

Zawartość publikowana w Witrynie jest chroniona prawem autorskim i należy do Scandinavia lub została użyta na licencji. Użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów Witryny wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

§5 Odpowiedzialność

Scandinavia dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Witrynie były aktualne i wiarygodne, jednakże nie gwarantuje ich pełnej poprawności.

§6 Zmiany w regulaminie

Witryna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu zawsze dostępna jest na tej stronie.

§7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby właściciela Witryny.